slideshow 1 slideshow 2

U bent hier

Verkoopsvoorwaarden

Onze facturen zijn contant betaalbaar. Bij niet-betaling binnen de 30 dagen na factuurdatum, wordt een verwijlintrest van 1% per maand aangerekend; van rechtswege en zonder ingebrekestelling.

In geval van niet-betaling wordt het factuurbedrag verhoogd met een forfaitair schadebeding van 15% ter vergoeding van de bijkomende administratiekosten met een minimum van 100€. Wanbetaling geeft het recht alle lopende overeenkomsten en prestaties te schorsen zonder dat onze aansprakelijkheid hiervoor kan ingeroepen worden.

Eventuele betwistingen betreffende de prestaties zijn slechts ontvankelijk indien ze overgemaakt worden met aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur.

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het rechtsgebied Oostende bevoegd.

Klachten tijdens de uitvoering van de vervoersovereenkomst moeten zo snel mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier gemeld worden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. De begunstigde kan zich wenden tot (de vertegenwoordiger van) de vervoerder.

Werd de klacht niet bevredigend opgelost of kon onmogelijk een klacht geformuleerd worden, dan moet uiterlijk één maand na het einde van de vervoersovereenkomst bij de vervoerder per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs een klacht worden ingediend. Dit schrijven moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming(en) bevatten.

Het indienen van klachten heeft geen invloed op de eisbaarheid van de bedragen welke uit andere oorzaken de vervoerder in rechte toekomen.

 

Bij de annulatie door de opdrachtgever minder dan 7 kalenderdagen voor de datum van het vertrek, zal 75% van de betaling verschuldigd zijn. Bij annulatie van de bestelling door de opdrachtgever minder dan 14 kalenderdagen zal 10% verschuldigd zijn.

Bij annulatie door de vervoerder voor redenen die niet te wijten zijn aan de opdrachtgever, zal de opdrachtgever onmiddellijk een terugbetaling ontvangen. De opdrachtgever heeft eveneens recht op een vergoeding bij de niet-uitvoering van de vervoerovereenkomst, behalve wanneer de niet-uitvoering het gevolg is van overmacht of van een vreemde oorzaak die niet te wijten is aan de vervoerder (bv. Staking, lock-out, oorlog, oproer,...). Deze opsomming is exemplatief en niet exhaustief.

 

De vervoerder verwerpt alle aansprakelijkheid in geval van een onderbreking van de uitvoering van de vervoersovereenkomst en/of een vertraging als gevolg van overmacht (bv.ongevallen, stakingen, mist, sneeuw, overstromingen, wegenwerken,...). Deze opsomming is exemplatief en niet exhaustief. Eventuele bijkomende kosten voor vervoer en/of verblijf die kunnen voortvloeien uit een reisonderbreking en/of een vertraging als gevolg van overmacht, zijn ten laste van de opdrachtgever.

 

Geen enkele prestatie zal geleverd worden zonder dat de prijs van de rit betaald werd op onze rekening, behoudens andersluidende overeenkomst.

 

De prijs in de overeenkomst is vast, onder voorbehoud van een duidelijke materiële fout en van een prijsherziening die uitdrukkelijk in de overeenkomst is voorzien, gevolgzijnde van :

-de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of ;

-de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen

De in het contract vastgestelde prijs mag in geen geval worden verhoogd binnen de 30 kalenderdagen die de dag van het vertrek vooraf gaan.

Zo de herziening 10% van de totale prijs te boven gaat, kan de opdrachtgever zonder vergoeding de overeenkomst verbreken. In dit geval heeft de opdrachtgever recht op onmiddellijke terugbetaling van het bedrag dat hij aan de vervoerder heeft betaald.

Tenzij anders vermeld zijn variabele kosten zoals parkings, maaltijden en logies altijd ten laste van de klant en dit zal zo nodig worden gefactureerd aan kostprijs.

 

Alle schade veroorzaakt door ongepast gedrag van de klant, wordt gefactureerd aan de verantwoordelijke (opdrachtgever van de rit), die instaat voor het eventuele terugvorderen van dit bedrag van de dader(s).

 

Onze voertuigen zijn verzekerd onder alle wettelijke normen, alles wordt dus bij een eventuele schadegeval geregeld door de verzekering;

 

We kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor gevallen van overmacht die, rechtstreeks of onrechtstreeks de normale uitvoering van de vervoersovereenkomst verbieden.(technische problemen, stakingen, slechte weersomstandigheden, …)

In dit geval is onze firma niet gebonden aan enige schadevergoeding, in laatste optie nooit hoger dan het reeds betaalde voor deze rit.

 

Beschadigingen (vb. krassen) als gevolg van het in-en uitladen van de bagage (en/of van het reisgoed) kunnen niet ten laste worden gelegd van de vervoerder.

Fietsen en sportmaterieel vallen onder reisgoed en dienen vooraf aangemeld te worden.

De vervoerder is nooit aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van handbagage.

De vervoerder behoudt zich het recht (bagage en/of reisgoed) te weigeren waarvan het gewicht, de grootte of de aard niet normaal zijn tenzij anders overeengekomen. Ook stukken die gevaarlijk bevonden worden voor de veiligheid van het vervoer worden geweigerd.

Een dergelijke weigering geeft geen aanleiding tot enige korting of terugbetaling van het betaalde bedrag.

 

De klant wordt geacht kennis te hebben genoten van de algemene voorwaarden en aanvaard deze, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding.

 

 

International Tours BVBA

Annemie Brackxstraat 16 - 8400 Oostende
Tel. +32 (0)59 70 12 59‎ - Fax +32 (0)59 51 25 12
GSM: +32 (0)475 74 94 37
Ond. nr. BE 0426 394 677

E-mail: info@internationaltours.be